Zaštita Vaših podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Epic Marketing d.o.o. Niš, njen osnivač, partneri programa nagrađivanja Epic Kartice, kod kojih se mogu prikupljati i koristiti sakupljeni bodovi i druga pravna lica koja imaju ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Epic Marketing d.o.o. obrađuju, sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici i podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Epic Kartice na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korišćenje Epic Kartice.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja adekvatnog informisanja u vezi sa programom, kao i pogodnosti koje mi pruža program, te u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Epic Kartice za sve vreme trajanja mog članstva u programu.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Epic Kartice i mogućnost koriščenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu Epic Kartice.

Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je pozivom na besplatni call centar ili putem e-mail adresa office@epicmarketing.rs; delimično povlačenje saglasnosti za informisanje pored prethodno navedenih kanala moguće je realizovati i samostalno od strane korisnika putem naloga na Epic Kartica web sajtu i mobilne aplikacije.

Upoznat/a sam da, u slučaju neovlašćenog prikupljanja, beleženja, razvrstavanja i ustupanja mojih podataka, odnosno obrade koja je u suprotnosti sa pravilima programa i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imam pravo da tražim prekid vršenja prikupljanja podataka.

Saglasan sam sa načinom na koji će se moji lični podaci obrađivati od strane Epic Marketing d.o.o. Niš, njenog osnivača, partnera programa nagrađivanja Epic Kartice, kod kojih se mogu prikupljati i koristiti sakupljeni bodovi i drugih pravnih lica koja imaju ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Epic Marketing d.o.o. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Epic Kartice i da ih u celosti prihvatam.

Takođe sam upoznat/a da će moji podaci biti iznošeni u bazu podataka Epic Marketing-a, 7 juli 29/10, Niš, Srbija, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi priža program Epic Kartice.

Svrha prikupljanja podataka: Ostvarivanje pogodnosti prilikom korišćenja usluga partnera programa koje korisnicima nudi Epic Kartica. Osnov obrade podataka je saglasnost koja se daje prihvatanjem pravila programa.

Korisnik ima pravo da: od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka; od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnosi, uz snošenje troškova izrade i predaje kopije podataka; od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Rukovalac je dužan da: zajedno sa obaveštenjem o tome da će podnosiocu zahteva staviti na uvid podatak, odnosno izdati mu kopiju podatka, saopštiti i vreme, mesto i način na koji će mu podatak biti stavljen na uvid, iznos troškova izrade kopije podataka; obaveštenje o podnetom zahtevu izda bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja. Obaveštenje se daje u pisanom obliku, a izuzetno se može dati i usmeno ako na to pristane podnosilac. Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je zahtev odbijen ili odbačen.

Epic Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati do opoziva saglasnosti i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije njen osnivač, partner programa nagrađivanja Epic Kartice i drugo pravno lice koje ima ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Epic Kartica d.o.o, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008).